Hvem er viwww.chatkanalen blev stiftet den 22. april 2004 af 20 chattere fra chatten ”Rene Ord”. Alle indskød et beløb, så der kunne betales for konstruktionen og driften af chatten i minimum to år.

Chattens drift og vedtægter fastlægges således af ”Chatkanalens Ejerforening” , som i skrivende stund (3./2009) udgør 7 chattere, Øverste myndighed er Generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt i 3. kvartal.

Til at varetage den daglige drift, er der nedsat et Forretningsudvalg, bestående af tre medejere. Disse tre fungere desuden som chatmastere, og kan kontaktes, hvis der er tvivlspørgsmål angående chatten.

De tre forretningsudvalgsmedlemmer er: Ulyda*, Kirsten* og chivasm48, fang dem på chatten, når de er online eller på mail: ckfu@c.dk

Vedtægterne:
============
Vedtægter for Ejerforeningen bag Chatkanalen
13. marts 2009

1. Foreningens navn er Chatkanalens Ejerforening.

2. Foreningens formål er at etablere, vedligeholde og videreudvikle www.chatkanalen.dk, herunder udbrede kendskabet til Chatkanalen hos chattere, der i øjeblikket chatter andre steder.

3. Medlemmer af foreningen er de p.t. 7 chattere, der har indbetalt et grundbeløb på kr. 500,00 og som har indbetalt det årlige kontingent, fastsat af Generalforsamlingen (Skrives herefter GF), senest d.1.maj det følgende år.
Kontingentrestance vil betyde sletning og udtrædelse af ejerkredsen.
Grundbeløbet vil ikke kunne forlanges tilbagebetalt ved udtræden af ejerkredsen.

4. Ejerkredsen betaler årligt kontingent på kr. 100. Beløbet skal være indbetalt til kasseren senest d. 1. maj, ellers betragtes den manglende indbetaling som en udmeldelse af Ejerkredsen. Kassereren udsender senest 1. marts en mail omkring opkrævningen samt bankkonto nr.

5. Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes i juli kvartal.
GF udpeger hvert år et forretningsudvalg på 3 medlemmer. Forretningsudvalget (Skrives herefter FU) konstituerer sig selv, med valg af kasserer. FU fungerer som chatmastere og afgør eventuelle tvivlsspørgsmål . FU udarbejder hvert år en årsberetning og udsender denne til alle medlemmer senest 2 uger før GF.
GF indkaldes med en kalendermåneds varsel pr. mail til alle foreningens medlemmer med tydelig angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.
2. FU’s beretning.
3. Kasserens beretning
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Ind- og udtræden af foreningen
7. Valg af FU
A. 1 medlem i lige år
B. 2 medlemmer i ulige år
C. 1 suppleant vælges for 1 år
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
På GF træffes alle afgørelser med simpelt flertal af de fremmødte. Der kan dog også stemmes forud pr. mail.


6. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af Ejerforeningens medlemmer forlanger det. Det skal i givet fald ske ved en indkaldelse med mindst 2 ugers varsel pr. mail til alle medlemmer, hvor dagsorden på forhånd er fastlagt af de indkaldende medlemmer.

7. Medlemmer af ejerkredsen får ikke deres andel retur, hvis vedkommende ønsker at udtræde af foreningen.

8. Disse vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af de fremmødte stemmer for.
-------------------------------------------

Vedtægterne, CKs Venner:
=========================

Bliv medlem af Chatkanalens Venner

Chatkanalen er i dag ejet af de chattere, der har indskudt 500 kr. til oprettelse og drift af chatten.
Ejerkredsen holdt stiftende generalforsamling i september 2004, og en af de nyskabelser, man blev enige om, var oprettelsen af ”Chatkanalens venner”.
Denne støtteforening er tænkt som en mulighed for de chattere, som af den ene eller anden grund ikke er medlem af ejerkredsen, men som gerne – mere eller mindre aktivt – vil støtte Chatkanalens grundlag, udvikling og udbredelse.

Som medlem af ”Chatkanalens Venner” skal du være indstillet på

1) at udbrede kendskabet til Chatkanalen

2) at hjælpe os med gode idéer til udvikling af chatten

3) at give Chatmaster/Forretnings udvalget (FU) besked (vedlagt log kopi), hvis du bliver generet af andre på Chatkanalen

4) at betale kr. 50,00 om året for støttemedlemskabet. Betaling hvert år senest 30.04.

5) hvis man indtræder i Ejerkredsen godtgøres man for medlemskabet i indeværende år.

Til gengæld vil du få følgende fordele:

Du vil modtage referat fra Chatkanalens generalforsamling, der afholdes hvert år i 2. kvartal.

Du vil modtage de nyhedsbreve der udsendes til ejerkredsen.

Du får mulighed for at blive medlem af Chatkanalens ejerkreds. Nye medlemmer af ejerkredsen vil kun blive optaget fra ”Chatkanalens Venner”.

Vil du være CK-ven så send en mail til 'ckfu@c.dk' med dit navn, dit nick og din mailadresse og du vil blive kontaktet, eller indsæt kr. 50,00 på Reg.nr. 0815, kontonummer: 0000546518 (Svendborg Sparekasse), husk nick/navn og mailadresse på overførselen.
===============================================================================

Vedr. tidligere salg af Reneord.dk

i Juni måned 2003, blev Reneord.dk solgt.
Det være sig domænenavnet, adgang til kildekoden, samt alt brugerdata.

Rettighederne til navnet reneord.dk ejes ikke af linder.dk, og er
derfor omfattet af det regelsæt som ejeren af dette navn måtte have.

Der er IKKE solgt rettigheder til kildekoden. Dvs. at linder.dk
kan distribuere denne kode frit. Dette inkluderer standard HTML-designet.

Yderligere findes der i selve HTML delen en del JavaScript, som
er såkaldt freeware. Dette er beskyttet af de oprindelige ejere
af koden, og udgør en del af chatten.

Forsiden


©Copyright 2001 - 2004 lchat
Opdateret d. 13.8.2012